Kết quả kiểm nghiệm đốt chất thải nguy hại

Mục đích

Đánh giá công suất đốt thực tế so với tính toán, đánh giá hiệu quả đốt và các thông số khí tải so với tiêu chuẩn thải (TCVN 6560 – 1999).

xu ly rac thai nguy hai  công nghệ đốt chất thải

Kết quả nghiên cứu đốt thử nghiệm

Trên cơ sở các công thức thực nghiệm, tác giả đã tiến hành tính toán thiết kế một lò đốt chất thải dầu khí công suất 70kg/h và chuyển giao công nghệ cho một doanh nghiệp. Trên lò đót này, tác giả đã tiến hành đốt 3 loại chất thải, đó là: chất thải dầu khí; chất thải TBVTV; chất thải hữu cơ từ nhà máy chế biến phân rác.

Kết quả cho thấy:

– Đối với rác nhiễm dầu khí, hiệu quả đốt trung bình CE = 99,97; công suất đốt trung bình N = 76 kg/h.

– Đối với các rác TBVTV: hiệu quả đốt trung bình CE = 99,97; công suất đốt trung bình N = 68kg/h.

– Đối với các rác hữu cơ: hiệu quả đốt trung bình CE = 99,9; công suất đốt trung bình N = 71kg/h.

– Hầu hết các chỉ tiêu khí thải (chưa qua xử lý) đều đạt tiêu chuẩn TCVN 6560 – 1999. Chỉ tiêu SO2 của hai mẫu cao hơn tiêu chuẩn (do chất thải có cao su) nhưng sau khi xử lý thì chỉ tiêu SO2 đạt tiêu chuẩn thải.

– Giá thành chế tạo, lắp đặt chỉ bằng 1/3 đến ½ giá lò nhập có công suất tương đương.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Add a Comment