Xử lý rác thải nguy hại trong nền công nghiệp hiện đại

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kinh tế nước ta ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh, hội nhập kinh tế được mở rộng . Vì vậy, đất nước ta ngày càng thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước, các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Sơ lược về chất thải rắn y tế

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và đô thị