Category: xử lý chất thải

Xử lý rác thải nguy hại trong nền công nghiệp hiện đại

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kinh tế nước ta ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh, hội nhập kinh tế được mở rộng . Vì vậy, đất nước ta ngày càng thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước, các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ